STATUT
STOWARZYSZENIA ROZWOJU PSYCHOTERAPII I PSYCHIATRII ŚRODOWISKOWEJ
“AZALIOWA”

STATUT
STOWARZYSZENIA ROZWOJU PSYCHOTERAPII I PSYCHIATRII ŚRODOWISKOWEJ
“AZALIOWA”
 
Rozdział I

Postanowienia ogólne
 
 
Art. 1
Stowarzyszenie, zwane dalej Stowarzyszeniem, nosi nazwę: „STOWARZYSZENIE ROZWOJU PSYCHOTERAPII I PSYCHIATRII ŚRODOWISKOWEJ , AZALIOWA”
 
Art. 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
 
Art. 3
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.
 
Art. 4
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, swoje cele może realizować ono również poza jej granicami.
 
 
Art. 5
1.                                        Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (uoDPPioW) oraz niniejszego Statutu.
2.                                        Stowarzyszenie uzyska status organizacji pożytku publicznego po spełnieniu wymagań określonych w art.20 uoDPPioW oraz wpisie tym zakresie w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Art. 6
1.                              Stowarzyszenie opiera realizację swych celów na pracy społecznej członków, może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.
2.                              Stowarzyszenie zrzesza osoby zajmujące się profesjonalnie różnego rodzaju terapią oraz osoby gotowe zaangażować się w niesienie pomocy zgodnie z zasadami zawodowymi i etycznymi, koniecznymi przy tego rodzaju pracy.
3.                              Do realizacji swych celów Stowarzyszenie może podjąć dodatkowo działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach oraz niniejszym statutem w zakresie działalności wydawniczej, poligraficznej, reprodukcji zapisanych nośników informacji, handlu detalicznego poza siecią sklepową, działalności artystycznej i rozrywkowej oraz pozostałej działalności rekreacyjnej.
4.                              Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków
5.         Stowarzyszenie może również prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie wskazanym w art. 9, na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego
Art. 7
Stowarzyszenie może używać własnego znaku graficznego oraz pieczęci, których wzór ustala Walne Zgromadzenie Członków.
 
 
Rozdział II
Cele i sposoby działania
 
Art.8
Celem Stowarzyszenia jest:
 
1.      Pomoc psychologiczna osobom cierpiącym na schizofrenię i inne problemy psychiczne oraz ich rodzinom.
2.       Rozwój środowiskowych form rehabilitacji umożliwiających powrót do codziennego życia osobom z problemami psychicznymi i ich rodzinom.
3.      Tworzenie forum wymiany doświadczeń zawodowych dla specjalistów ochrony zdrowia psychicznego mające na celu doskonalenie dotychczasowych form psychoterapii oraz tworzenie nowych, alternatywnych form pomagania osobom z problemami psychicznymi.
4.      Przeciwdziałanie izolacji społecznej grup i środowisk narażonych na marginalizację; pomoc tym grupom w wydobyciu się z trudnej sytuacji.
5.      Edukacja w zakresie kształtowania właściwych postaw wobec grup i osób nieakceptowanych i nie zaadaptowanych społecznie.
6.      Szkolenie zawodowe osób i służb zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego, pomocą społeczną, rehabilitacją i psychoterapią.
7.      Podejmowanie działań na rzecz uznania i szacunku dla zawodu terapeuty.
8.      Prowadzenie badań naukowych w dziedzinie ochrony zdrowia psychicznego badające skuteczność metod i programów terapii oraz rehabilitacji.
Art.9
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :
a)    Rehabilitację, psychoterapię, resocjalizację i readaptację społeczną, prowadzoną wobec grup i osób, które potrzebują pomocy.
b)   Diagnostykę i działania profilaktyczne na rzecz grup i osób, które potrzebują pomocy.
c)    Tworzenie placówek umożliwiających w jak najlepszy sposób profesjonalną realizację specyficznie adresowanej pomocy, budowanie zespołów i szkolenie kadry tych placówek.
d)   Organizowanie różnych form edukacji społecznej na rzecz osób i ich rodzin oraz grup marginalizowanych.
e)    Organizowanie szkoleń, konsultacji oraz organizowanie konferencji dla służb   i osób zajmujących się pomocą psychologiczną i terapeutyczną, rehabilitacją, opieką oraz leczeniem i nauczaniem.
f)    Budowanie forum wymiany zawodowej poprzez organizowanie szkoleń i konferencji w tym zakresie.
g)   Bezpośrednia pomoc dla rodzin i otoczenia społecznego osób potrzebujących wsparcia, izolowanych i nieakceptowanych.
h)   Tworzenie i realizacja programów, których celem jest wzrost tolerancji i rozumienia tych osób w ich naturalnym środowisku społecznym; pomoc w adaptacji społecznej,
i)     Działania mające na celu integrację i asymilację społeczną grup i osób niedostosowanych i marginalizowanych,
j)     Prowadzenie programów badawczych weryfikujących skuteczność metod psychoterapii oraz opisujących naukowo rzeczywistość funkcjonowania osób z problemami psychicznymi i ich rodzin.
k)   prowadzenia działalności psychologicznej i psychoterapeutycznej
l)      prowadzenia praktyki lekarskiej
m)prowadzenia kształcenia ustawicznego dorosłych i pozostałych form kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych
n)   prowadzenia działalności wydawniczej
o)   prowadzenia działalności wspomagającej edukacje
p)   prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
q)   promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych (m.in. konferencje, warsztaty, sympozja, publikacje, wykłady, szkolenia)
r)     organizacji wypoczynku, rekreacji i rehabilitacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi
s)    szkolenia wolontariuszy dla potrzeb pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność określoną w art. 9 ust. 1 zarówno jako odpłatną, jak i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
 
 
Rozdział III
Członkowie- ich prawa i obowiązki
 
Art.10
Członkowie dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.
Art. 11
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, rekomendowana przez co najmniej jednego członka Zarządu i jednego członka Stowarzyszenia, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.
Art.12
Członek zwyczajny ma prawo:
1.    Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
2.    Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu.
3.    Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
4.    Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.
Art.13
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
3. Regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd.
4. Dbanie o środki trwałe i wyposażenie Stowarzyszenia.
5. Dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.
Art.14
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać zainteresowana działalnością Stowarzyszenia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która wspiera Stowarzyszenie pomocą finansową, rzeczową, merytoryczną lub organizacyjną oraz:
1) wystąpiła na piśmie do Zarządu o przyjęcie jej w poczet członków wspierających.
2) złożyła pisemną deklarację o zapoznaniu się z treścią Statutu i zobowiązaniu się do jego przestrzegania.
Przyjęcia w poczet członków wspierających dokonuje Zarząd w drodze uchwały. Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej nie przyjęta w poczet członków wspierających w trybie określonym w ust.1 i 2 ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarząd. Decyzja podjęta przez Walne Zgromadzenie Członków jest ostateczna i niezaskażalna. Członek wspierający może działać w Stowarzyszeniu za pośrednictwem przedstawiciela. Członkowi wspierającemu przysługuje jedynie głos doradczy we władzach Stowarzyszenia.
Art.15
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.
Art.16
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.
2. Skreślenia przez Zarząd z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy, po uprzednim upomnieniu.
3. Wykluczenie uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
4. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną.
5. Śmierci członka.
 
Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały odwołanie do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
 
Art.17
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 4/5 osób uprawnionych do głosowania. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru.
 
Art.18
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Art.19
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co 3 lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w 1 terminie, i bez względu na liczbę obecnych w 2 terminie.
Do kompetencji walnego Zgromadzenia należy:
1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
2. Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3. Wybór prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.
4. Nadawanie godności członka honorowego.
5. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia.
6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
7. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
 
Art.20
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
− z własnej inicjatywy
− na żądanie Komisji Rewizyjnej
− na pisemny wniosek co najmniej połowy członków zwyczajnych.
 
Nadzwyczajne walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku lub żądania, i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
Art.21
 
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z Prezesa Stowarzyszenia oraz 2 członków .
2. W razie ustąpienia członka Zarządu, jego śmierci lub niemożności pełnienia funkcji członka przez okres ponad 6-ciu miesięcy - mandat wygasa.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu z przyczyn określonych w ust. 2, Zarząd może dokooptować do swego grona nowego członka spośród kandydatów zgłoszonych do Zarządu na Walnym Zgromadzeniu Członków według kolejności uzyskanych głosów , przy czym liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/2 składu Zarządu.
Art.22
 
Zarząd na pierwszym posiedzeniu po wyborach wybiera ze swego grona Wiceprezesa i Sekretarza, który pełni także funkcje Skarbnika.
Art.23
1.    Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. Zarząd jest odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.
2.    Do zakresu działania Zarządu Głównego w szczególności należy:
a.    zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków,
b.    opracowywanie planów i programów działalności Stowarzyszenia oraz przedstawianie ich Walnemu Zgromadzeniu Członków do zatwierdzenia,
c.    realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
d.   podejmowanie uchwał o w sprawach członkowskich określonych statutem,
e.    prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia,
f.     zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami,
g.    powoływanie, w miarę potrzeb, fachowych organów takich jak komisje i zespoły do realizacji celów Stowarzyszenia,
h.    składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków,
i.      podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia fundacji,
j.      rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia.
k.    podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji lub spółek;
 
Art.24
 1. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes.
Prezes kieruje pracami Zarządu i reprezentuje go na zewnątrz.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem uchwały podejmuje Walne Zgromadzenie.
Art.25
 
1.Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, spośród których wybiera się przewodniczącego.
2.W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, jego śmierci, wykluczenia z Stowarzyszenia, niemożności pełnienia funkcji przez okres ponad 6-ciu miesięcy, mandat członka Komisji wygasa. Skład osobowy Komisji Rewizyjnej w takim przypadku jest uzupełniany spośród kandydatów zgłoszonych do Komisji Rewizyjnej na Walnym Zgromadzeniu Członków, według kolejności uzyskanych głosów, przy czym liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/2 składu Komisji.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień.
3. Wnioskowanie o zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
Art.26
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z osobami pełniącymi funkcje w zarządzie w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
  3. z tytułu wykonywanej funkcji członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pobierać wynagrodzenia.
 
Art.27
 
Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków władz Stowarzyszenia oraz członków Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia.
 
Art.28
 
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Na fundusze składają się:
− dotacje budżetowe i samorządowe,
− dotacje osób fizycznych i prawnych,
− wpływy ze składek członkowskich,
− darowizny, zapisy, składki,
− wpływy ze zbiórek i imprez publicznych,
− wpływy z działalności gospodarczej,
− przychody z majątku ruchomego i nieruchomego,
− odsetki bankowe,
- w przypadku podjęcia działalności gospodarczej, dochody z tej działalności
 
 
Art.29
Zabronione jest:
1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
2. Przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. Wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
4. Dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
 
 
Art.30
 
Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych składają dwie osoby: prezes i wiceprezes lub sekretarz. Do ważności innych pism i dokumentów oraz oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagany jest podpis jednej z osób z Zarządu.
Art.31
 
Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia wpłacane mogą być na konto Stowarzyszenia i na nim przechowywane. Skarbnik może posiadać pogotowie kasowe w wysokości ustalonej przez Zarząd.
 
 
 
 
 
Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązywanie Stowarzyszenia
 
Art.33
Zmiana Statutu Stowarzyszenia następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków podjętą większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia
Art. 34
1.                                        Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2.                                       Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa liczbę i osoby likwidatorów, sposób reprezentacji Stowarzyszenia przez likwidatorów, sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Klubu pozostałego po przeprowadzeniu likwidacji na konkretny cel zbieżny z celami Stowarzyszenia.