bezpieczna ostoja w środowisku lokalnym

Sprawozdanie Finansowe i Merytoryczne 

WSZYSTKIE AKTUALNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE I MERYTORYCZNE DOSTĘPNE W BAZIE ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/

WPISUJĄC W WYSZUKIWARKĘ  NASZ NUMER KRS:

KRS 0000327454STOWARZYSZENIE

ROZWOJU PSYCHOTERAPII I PSYCHIATRII ŚRODOWISKOWEJ „AZALIOWA”

(STOWARZYSZENIE AZALIOWA)

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2015

 

Warszawa, dnia 23.03.2016 r.

 

 

Informacja uzupełniająca do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii i Psychiatrii Środowiskowej „Azaliowa” za rok 2015.

 

 

1.   Powstanie i działalność Stowarzyszenia

 

Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii i Psychiatrii Środowiskowej „Azaliowa” zostało ustanowione uchwałą z dnia 13 stycznia 2009 roku podczas zebrania założycielskiego. W dniu 07.04.2009 postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000327454.

 

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju środowiskowych form rehabilitacji, dzięki którym osoby z problemami psychicznymi i ich rodziny mogą powrócić do codziennego życia. Działalność Stowarzyszenia koncentruje się na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu spowodowanemu długotrwałą niepełnosprawnością związaną z zaburzeniami psychicznymi. Wobec tego organizacja skupia specjalistów z dziedzin psychoterapii i ochrony zdrowia psychicznego, którym zależy na stworzeniu godziwych warunków do rozwoju potencjału, jaki niewątpliwie tkwi w osobach chorujących psychicznie.

 

Wyżej wymienione cele są realizowane w obszarach oświata, kultura, ochrona środowiska, dobroczynność, ochrona zdrowia oraz pomoc społeczna.

 

Od października 2012 Stowarzyszenie prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób chorych na schizofrenię. Działalność ta jest finansowana z dotacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnica Wawer.

 

W 2015 roku Stowarzyszenie kontynuowało realizację zadania publicznego „Grupa wspierająco-rehabilitacyjna dla osób z chorobami otępiennymi”. Są to spotkania grupowe, w których uczestniczy do 10 osób.

 

W 2014 roku Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego i nadal go utrzymuje.

 

2.     Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

 

a.     Format sprawozdania finansowego

 

Przedmiotowe Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 i zostało sporządzone przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z załącznikiem 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej.

Organizacja stosuje następujące zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro (z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń):

a)     korzysta z niestosowania zasady ostrożnej wyceny,

b)     sporządza sprawozdanie wg załącznika 4 ustawy o rachunkowości.

 

 1. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

 

Środki trwałe, wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne są ewidencjonowane w wartości początkowej czyli - w przypadku Stowarzyszenia – w cenie nabycia. Środki trwałe o wartości początkowej do 3.500,00 zł. ujmowane są w ewidencji i umarzane jednorazowo w miesiącu, w którym zostały przyjęte do użytkowania. Odpisów umorzeniowych (amortyzacyjnych) środków trwałych wprowadzonych do ewidencji o wartości początkowej przekraczającej 3.500,00 zł. dokonuje się zgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowości, według ustalonego przez Stowarzyszenie i wprowadzonego do stosowania planu amortyzacji, określającego roczne stawki odpisów od poszczególnych środków trwałych, z zastosowaniem podziału na miesiące, na zasadzie systematycznego rozłożenia wartości początkowej na przewidywany okres eksploatacji, a więc metodą liniową. Zgodnie z planem amortyzacji odpisów amortyzacyjnych dokonuje się poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto do użytkowania środek trwały i ujęto go w księgach rachunkowych, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości odpisów amortyzacyjnych z jego wartością początkową lub dany środek trwały przeznaczono do likwidacji, stwierdzono jego niedobór lub sprzedano. Dopuszcza się zastosowanie amortyzacji jednorazowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej przekraczającej wartość 3 500 tys. złotych zgodnie z art. 16k.7 ustawy o PDOP i dokonuje jej w miesiącu, w którym zostały one przyjęte do użytkowania.

 

 1. Należności i zobowiązania

 

Należności i zobowiązania są wykazane w kwocie wymagającej zapłaty. Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych są wycenione w wartości nominalnej i przeliczone na złote polskie po obowiązującym na dzień bilansowy kursie średnim Narodowego Banku Polskiego.

 

 1. Transakcje w walutach obcych

 

Transakcje przeprowadzane w walucie obcej są księgowane w walucie polskiej po aktualnym średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień przeprowadzenia transakcji. Operacje zapłaty należności ujmowane są w księgach według kursu zakupu w danym dniu, stosowanym przez bank, w którym Stowarzyszenie posiada rachunek (Volkswagen Bank Polska S.A.). Operacje zapłaty zobowiązań ujmowane są w księgach według kursu sprzedaży w danym dniu, stosowanym przez bank, w którym Stowarzyszenie posiada rachunek (Volkswagen Bank Polska S.A.).

 

Wszelkie zyski lub straty powstałe w wyniku różnic kursowych, powstałe zarówno w trakcie roku jak też w wyniku przeszacowań bilansowych, są księgowane jako koszty lub przychody finansowe w rachunku wyników.

 

 1. Przychody

 

Podstawowym źródłem przychodów Stowarzyszenia są dotacje, darowizny oraz składki członkowskie. Wszystkie przychody realizowane są w polskich złotych.

 

 

g. Opodatkowanie

 

Stowarzyszenie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art.17 ustawy o PDOP w części dochodów przeznaczanych na działalność statutową. Stowarzyszenie Azaliowa nie jest płatnikiem podatku VAT.

 

3.     Dodatkowe informacje i objaśnienia

 

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych roku obrotowego 2015.

 

 

4.     Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

 

 1. Wartości niematerialne i prawne i rzeczowy majątek trwały

 

Stowarzyszenie na dzień bilansowy posiada pięć środków trwałych i są one w pełni umorzone.

 

 1. Inwestycje długoterminowe

Na dzień bilansowy stan długoterminowych aktywów finansowych wynosi 200 zł, są to udziały w Spółdzielni Socjalnej Piękne Miejsce, której Stowarzyszenie jest współzałożycielem.

 

 1. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

 

Stowarzyszenie na dzień 31.12.2015 zapłaciło jedną zaliczkę na kwotę 1 500 zł, na usługi księgowe, które zostaną wykonane w styczniu 2016 roku:

 

Biuro Rachunkowe Anna Golańska     1 500,00 zł

 

 1. Rezerwy

     

Na dzień bilansowy Stowarzyszenie nie posiadało rezerw.

 

 1. Zobowiązania

 

Na dzień bilansowy stan zobowiązań Stowarzyszenia wynosi 1 445,54 zł. na co składają się:

Rozrachunki z dostawcami: 1 341,54 zł

Zobowiązania publicznoprawne: 20 zł

Rozrachunki z tytułu umów zleceń: 84 zł.

 

 

 

 

 

 1. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne oraz przychody przyszłych okresów

 

Na dzień bilansowy Stowarzyszenie nie zanotowało czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów.

 

g.     Zobowiązania zabezpieczone na majątku firmy

 

Na dzień bilansowy Stowarzyszenie nie posiadało zobowiązań zabezpieczonych na jego majątku.

 

 1. Zobowiązania warunkowe

 

Na dzień bilansowy Stowarzyszenie  nie posiadało żadnych zobowiązań warunkowych.

 

 1. Nieplanowe odpisy amortyzacyjne

 

W roku bieżącym Stowarzyszenie nie dokonywało nieplanowych odpisów amortyzacyjnych.

 

 1. Zyski i straty nadzwyczajne

 

Stowarzyszenie nie odnotowało zarówno zysków jak i strat nadzwyczajnych w roku 2015.

 

5.     Dane uzupełniające o przychodach i kosztach

 

Struktura zrealizowanych przychodów

 

Darowizny na działalność ogólną:
Darowizny pieniężne od osób fizycznych                             5 430,96

        Darowizny pieniężne od firm                                                       0,00

      Darowizny rzeczowe od firm                                                       0,00

      Przychody z 1%                                                                              2 647,70

                                                                                                      8 078,66
Inne przychody określone statutem:

      Składki członkowskie                                                                  50,00

      Dotacje                                                                                        465 837,26

      Przychody z działalności odpłatnej                                                 2 000,00

      Wynik finansowy 2014 (zysk 2014)                                              22 669,23                                                                                                                                                  490 556,49                        

       

Pozostałe przychody                                                                       0,00

Pozostałe przychody operacyjne                                           2 574,48

Przychody finansowe                                                                     0,00

                                                                                                                                          2 574,48

 

Razem                                                                                 501 209,63 

Struktura kosztów określonych statutem

 

Podstawowa działalność statutowa nieodpłatna:

        Prowadzenie dziennego ośrodka                                              352 491,54

      Projekt Alzheimer                                                                        113 345,72

Rehabilitacja, psychoterapia                                                             0,00

Działalność badawcza                                                                     0,00

Pozostałe                                                                                         0,00
Razem                                                                                  465 837,26

                                                                                             

Podstawowa działalność statutowa odpłatna:
Szkolenia, konferencje                                                             2 000,00
Rehabilitacja, psychoterapia                                                            0,00

Działalność badawcza                                                                    0,00

Pozostałe                                                                                        0,00

        Razem                                                                                                                   2 000,00 

Struktura kosztów administracyjnych

 
      Zużycie materiałów i energii                                                               2 732,66
Usługi obce                                                                               5 965,02

       Wynagrodzenia, ZUS , podatki                                                 2 683,49

      Amortyzacja                                                                                     0,00

      Podróże służbowe, przejazdy                                                        0,00

                                                                                                            11  381,17

 

      Pozostałe koszty operacyjne                                                           0,00

      Pozostałe koszty finansowe                                                             4,00

                                                                                                         

 

 Razem                                                                                       

   479 222,43

 

 

6.     Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

 

W roku 2015 nastąpiły wpłaty na fundusz statutowy Stowarzyszenia w kwocie 50 złotych. Środki te zostaną przekazane w 2016 roku na zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych.

 

7.     Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

 

W roku 2015 nie udzielono żadnej gwarancji i poręczenia. Nie zaciągnięto również innych zobowiązań związanych z działalnością statutową. 

 

8.     Dane dotyczące zatrudnienia

 

Stowarzyszenie Azaliowa na dzień 31.12.2015 zatrudniało 5 terapeutów na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin. Do realizacji zadania publicznego „Grupa wspierająco-rehabilitacyjna dla osób z chorobami otępiennymi” były zatrudnione cztery osoby na umowy cywilnoprawne.

 

9.     Tendencje zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuownia działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontunuowania przez nią działalności.

W przyszłym roku Stowarzyszenie nadal będzie otrzymywało dotację z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnica Wawer na prowadzenie Domu Samopomocy dla osób chorych na schizofrenię.

Będzie także kontynuowało realizację zadania publicznego „Grupa wspierająco-rehabilitacyjna dla osób z chorobami otępiennymi” finansowanego ze środków Urzędu Dzielnicy Żoliborz.

Stowarzyszenie w 2014 roku uzyskało statusu OPP, co pozwoli pozyskać większe środki na realizacje celów statutowych.

Organizacja planuje również rozszerzenie działalności na osoby chore neurologicznie i młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym. Przygotowuje się również do przedstawienia swoich dokonań i dobrych praktyk jakie realizuje we współpracy z organizacjami samorządu terytorialnego w formie konferencji.

Stowarzyszenie zamierza również ubiegać się o środki zewnętrzne na realizację celów statutowych co powinno w znaczący sposób poprawić jego sytuację finansową oraz uaktywnić jego działalność.Warszawa 29.03.2016

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
 STOWARZYSZENIA ROZWOJU PSYCHOTERAPII I PSYCHIATRII ŚRODOWISKOWEJ „AZALIOWA” W 2015 ROKU.

 

            Stowarzyszenie powstało, aby wspierać rozwój środowiskowych form rehabilitacji, dzięki którym osoby z problemami psychicznymi i ich rodziny mogą powrócić do codziennego życia. Działalność Stowarzyszenia koncentruje się na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu spowodowanemu długotrwałą niepełnosprawnością związaną z zaburzeniami psychicznymi. Wobec tego organizacja skupia specjalistów z dziedzin psychoterapii i ochrony zdrowia psychicznego, którym zależy na stworzeniu godziwych warunków do rozwoju potencjału, jaki niewątpliwie tkwi w osobach chorujących psychicznie.

 

Przedmiotem działalności statutowej Stowarzyszenia jest:

 

- Pomoc psychologiczna osobom cierpiącym na schizofrenię i inne problemy psychiczne oraz ich rodzinom.

  - Rozwój środowiskowych form rehabilitacji umożliwiających osobom z problemami psychicznymi i ich rodzinom powrót do codziennego życia.

- Stworzenie forum wymiany doświadczeń zawodowych dla specjalistów ochrony zdrowia psychicznego w celu doskonalenia dotychczasowych metod psychoterapii oraz wypracowania nowych, alternatywnych form pomagania osobom z problemami psychicznymi.

- Przeciwdziałanie izolacji społecznej grup i środowisk narażonych na marginalizację; pomoc tym grupom w wydobyciu się z trudnej sytuacji.

- Edukacja w zakresie kształtowania właściwych postaw wobec grup i osób nieakceptowanych i nie zaadaptowanych społecznie.

- Szkolenie zawodowe osób i służb zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego, pomocą społeczną, rehabilitacją i psychoterapią.

- Podejmowanie działań na rzecz uznania i szacunku dla zawodu terapeuty.

- Prowadzenie badań naukowych w dziedzinie ochrony zdrowia psychicznego w zakresie skuteczności metod i programów terapii oraz rehabilitacji.

 


Od 1.01.2014 realizacja projektu „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy”

 

Zadanie Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy było realizowane dzięki finansowaniu ze środków Wojewody Mazowieckiego przekazanych za pośrednictwem Urzędu m.st. Warszawy.

Realizacja zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 2014-2015 r., dotyczącego prowadzenia środowiskowego domu samopomocy typu A dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Środowiskowy Dom Samopomocy z siatką zajęć na okres od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Raz w miesiącu w Ośrodku między godziną 16-18 będzie się zbierała grupa wsparcia dla rodzin uczestników ŚDS. Program działalności ośrodka jest oparty o reguły partnerstwa i otwartości. W takiej atmosferze i warunkach osoby otrzymują wsparcie w grupie i nadzieje w rozwiązywaniu problemów osobistych, rodzinnych i socjalnych. Celem działalności jest stopniowe usamodzielnianie uczestników poprzez rehabilitację oraz integrację społeczną. Elementami na które kładzie największy nacisk program Środowiskowego Domu Samopomocy to:

- Stabilizacja stanu psychicznego (terapia indywidualna, terapia grupowa, wizyty kontrolne u lekarza psychiatry)

- Samodzielność w wykonywaniu czynności dnia codziennego (trening sprzątaniowy, trening kulinarny, trening zarządzania finansami, trening higieny osobistej)

- Powrót do życia społecznego (trening umiejętności społecznych, zajęcia integracyjne, terapia indywidualna i grupowa, wycieczki do muzeów itp.,)

 

Od 12.02.2015- 15.12.2015 realizacja projektu „Grupa wspierająco-rehabilitacyjna dla osób z chorobami otępiennymi”

 

Projekt skierowany był do mieszkańców Warszawy, szczególnie mieszkańców dzielnicy Żoliborz chorych z rozpoznaniem Alzheimera. Działalność grupy wspierająco-rehabilitacyjnej będzie się odbywało się 4 razy w tygodniu. Zajęcia obejmowały: terapię reminiscencyjną, trening umiejętności poznawczych i społecznych, trening poprzez sztukę, rehabilitację fizyczną, trening zadaniowy.

Głównym celem funkcjonowania grupy wspierająco-rehabilitacyjnej dla osób z chorobą otępienną była poprawa ich codziennego funkcjonowania oraz odciążenie rodzin tych osób.

Poprawa codziennego funkcjonowania osób cierpiących na choroby otępienne jako głównego celu funkcjonowania grupy wspierająco-rehabilitacyjnej jest osiągana poprzez realizację celów szczegółowych, obejmujących:

1. Tworzenie więzi wspólnotowo - społecznych (budowanie właściwych relacji interpersonalnych, umiejętności pracy w grupie i dla grupy).

2. Ćwiczenie funkcji poznawczych i reminiscencyjnych

3. Rehabilitację fizyczną podtrzymanie sprawności pod kierunkiem wykwalifikowanego rehabilitanta.

4. Aktywizację poprzez trening zadaniowy.